КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ


 

Онегіна В.М.

Завідувач кафедри: ОНЕГІНА  Вікторія Михайлівна,

професор, д.е.н.
Адреса: 6100, м. Харків, вул.
Артема 44, к. 314 (3 поверх)
Телефон: (057) 716-41-54

Історія кафедри економіки та маркетингу у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка розпочалась у 1948 році, коли у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) для забезпечення економічної підготовки майбутніх інженерів було відкрито кафедру «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва».

Ринкові реформи зумовили зміни в економічній освіті. Наказом ректора ХІМЕСГ від 26.05.1992 р. на основі реорганізації кафедр «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва» та «Економічної теорії» було створено кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу». Завідувачем кафедри економіки, бізнесу і маркетингу було обрано члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора В.Я. Амбросова (1936-2014 рр.).

Відкриття в 1997 р. в університеті факультету менеджменту (на якому було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей економіка підприємства, облік і аудит, менеджмент організацій) призвело до подальших реорганізацій економічних кафедр. У 1999 р. кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу» було поділено на кафедри «Обліку і аудиту», яку очолив член-кореспондент УААН, д.е.н. професор  В.Я. Амбросов,  і  «Економіки  та  маркетингу»,  яку очолив  д.е.н., професор    В.Г. Рижков (1930-2012 рр.), видатний вчений у галузі економіки сільського господарства, праці якого з економіки тваринництва добре відомі науковій спільноті.

З 2009 р. кафедру «Економіки та маркетингу» очолює д.е.н., професор В.М. Онегіна, яка у 2008 р. захистила докторську дисертацію. В.М. Онегіна є автором більше 100 наукових та навчально- методичних праць, зокрема 9 монографій, 7 навчальних посібників. В.М. Онегіна проходила стажування в університетах США, брала участь у багатьох наукових конференціях, форумах, симпозіумах, у т.ч. в Нідерландах, Німеччині, Російській Федерації, Південно-Африканській Республіці, Угорщині. Під керівництвом В.М. Онєгіної захищено 4 кандидатські дисертації. Крім цього В.М. Онегіна входить до складу НМК НМЦ «Аграрна освіта»  Міністерства аграрної політики та продовольства.

У 2015 р. в складі кафедри економіки та маркетингу - 2 доктора економічних наук, професора, 12 кандидатів економічних наук, 8 доцентів, 6 старших викладачів, 4 асистенти. У докторантурі навчались 2 докторанти, в аспірантурі – 6 аспірантів, та під керівництвом викладачів працювали над дисертаціями 3 здобувачі.

 

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працевлаштовуються в сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, банківських та інших фінансових установах, обласних і районних державних адміністраціях, організовують власний бізнес.

Про особливості і переваги спеціальності «Економіка підприємства» ви можете дізнатися з відеоролика.

  

Викладачі кафедри «Економіки та маркетингу» проводять заняття з 53 навчальних дисциплін, в т.ч. з політичної економії, історії економіки та економічної думки, макроекономіки, мікроекономіки, державного регулювання економіки, економічної теорії, регіональної економіки, національної економіки, економіки підприємства, економіки праці та соціально-трудових відносин, цінової політики, економіки сільського господарства, економіки і організації інноваційної діяльності, потенціалу і розвитку підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, економічної безпеки підприємства, економіки аграрного виробництва, економіки якості, економіки агроенергосервісу, логістики, маркетингу, міжнародного маркетингу, глобальної економіки, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносини, зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

Важливою складовою роботи кафедри є наукова робота.

Темами основних наукових досліджень викладачів кафедри є:
- державне регулювання економіки та агарна політика;
- фіскальна та грошово-кредитна політика; 

- інноваційні стратегії сільськогосподарських підприємств;
- стратегії сільськогосподарських підприємств в умовах економічних криз;

- стимулювання та оплати праці;
- використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств;
- підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств; 
- удосконалення економічних відносин між сільськогосподарськими та молокопереробними підприємствами, підвищення ефективності виробництва молока;
- управління маркетингом;
- підвищення ефективності овочівництва та управління конкурентоспроможністю та якістю в овочівництві;
- особливості формування доходів сільськогосподарських товаровиробників в умовах інфляції;
- підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-виробників продукції свинарства;
- експортний потенціал виробництва зерна;
- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Лише за останні 10 років викладачами кафедри було підготовлено більше 1000 наукових статей, 100 навчальних посібників та навчально-методичних розробок, численні доповіді для наукових конференцій, форумів, симпозіумів, круглих столів. Викладачі кафедри проходили стажування в університетах США, Німеччини. Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, визнавалися кращими на Всеукраїнських конкурсах, студентська команда стала переможцем Харківського туру Міжнародної ділової гри «Iron Entrepreneurship» та посіла друге місце у Всеукраїнському турі. Наукові розробки викладачів та аспірантів кафедри використовуються в сільськогосподарських підприємствах, районних та обласних державних адміністраціях, Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Кафедра економіки та маркетингу  підтримує тісні робочі зв’язки з колегами з університетів США, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Німеччини.

Гордістю кафедри є наукові й спортивні досягнення багаторазової рекордсменки Радянського Союзу, призера чемпіонатів світу та Європи з плавання – к.е.н., доцента Н.В. Шибаєвої.

Фільм про проходження практик

 

Наукова діяльність студентів

22 квітня студенти 4-го курсу ХНТУСГ ім. Петра Василенка, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) «економіка підприємства», прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

Конференція проходила у Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця. Під час роботи секції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку підприємств» обговорювалися сучасні тенденції та перспективи розвитку українських підприємств у європейському просторі.

Студентки ХНТУСГ ім. Петра Василенка А. Бовдуй, І. Кривоніс, А. Марченко представили результати власного наукового пошуку. Доповідь І. Кривоніс, А. Марченко «Продуктивність праці та її оплата у сільськогосподарських підприємствах», в якій студентками були розкриті теоретичні й методичні основи оцінки продуктивності праці, проведений порівняльний аналіз динаміки продуктивності та оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, розроблені пропозиції щодо поєднання економічних та соціальних цілей розвитку підприємств, була відзначена Дипломом за фундаментальність наукового дослідження. Вітаємо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Важливим напрямом діяльності кафедри економіки та маркетингу у сучасному глобальному освітньому та економічному середовищі є співпраця з науковцями, викладачами, практиками з різних країни.

     У 2016 році викладачі кафедри економіки та маркетингу продовжили співробітництво з колегами з університетів Німеччини. Кандидат економічних наук, доцент О.М. Кравченко О.М., старший викладач О.О. Шебанова   стали учасником семінару в рамках Міжнародного консорціуму аграрних університетів на базі Рейн_Вальського університету (Rhine-Waal University) в Німеччині.  Цей семінар (Workshop «Eastern partnership») був присвячений обговоренню сучасних інноваційних підходів у навчальному процесі, також проблемам агробізнесу та менеджменту. Доцент Кравченко О.М. виступила з доповіддю щодо особливостей ціноутворення на ринку агропродоовльчої продукції в Україні (Німеччина, 2016).

 

  Доцент Кравченко О.М. одержала сертифікати про участь в науково-практичному  семінарі (Workshop «Eastern partnership ) в Німеччині

 

Доцент Кравченко О.М. -  в аудиторії Рейн-Ваальського університету (Німеччина)

  Викладачі кафедри економіки та маркетингу доц.. Кравченко О.М., Шебанова О.О. з німецькими колегами

   У вересні 2016 р. німецькі колеги відвідали ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Результатом зустрічей стали домовленості щодо подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень, обміну студентами та викладачами між університетами. І вже маємо запрошення прийняти участь у науковому семінарі і відвідати німецький університет у 2017 р.

  Та географія міжнародного співробітництва кафедри економіки та маркетингу у 2016 р. була досить широкою. У березні відбулася зустріч з представником Міністерства сільського господарства США (USDA) Едвардом Жираром щодо стажування викладачів ХНТУСГ ім. Петра Василенка в університетах США. Завідувач кафедри економіки та маркетингу професор В.М. Онегіна прийняла участь у Міжнародному науковому семінарі «Сталий розвиток 2020» в Італії. Доцент Вітковський Ю.П. став учасником Міжнародної науково-практичної конференції з питань економічної безпеки в  Болгарії. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економіка», у 2016 р. проходили практику та набували Європейського досвід організації агробізнесу в Німеччині, Швейцарії, Данії. 

 

    Навчально-науковий інституту бізнесу та менеджменту і кафедра економіки та маркетингу ХНТУСГ ім. Петра Василенка розміщуються в унікальному місці, в будинку, який спроектував академік архітектури  О.М. Бєкєтов, та який був збудований у 1916 р. У 1918-1921 рр. у комерційному інституті, який в ті роки розміщувався в цьому історичному будинку, навчався майбутній лауреат Нобелівської премій з економіки Семен Кузнець (Саймон Сміт). У цьому році йому б виповнилося 115 років. Залишити без уваги такі дати викладачі та студентське наукове товариство ННІ бізнесу та менеджменту не могли.

    23 листопада 2016 року відбулась наукова студентська конференція ННІ бізнесу та менеджменту, присвячена 115-річчю з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки С. Кузнеця «ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІСТЬ».

 

    На науковій конференції були представлені доповіді на теми «Емпіричний аналіз взаємозв’язку економічного зростання та нерівномірності розподілу доходів в Україні»; «Фактори інноваційного економічного зростання в світі та проблеми інноваційної діяльності в Україні»; «Порівняльна характеристика показників економічного зростання на основі офіційних та альтернативних методик розрахунку ВВП»; «Динаміка ВВП і державного боргу та фінансові кризи»; «Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки економічного зростання»; «Макроекономічна циклічність та аграрні кризи». Кожна подорож починається з першого кроку. Такі конференції є тим першим кроком, з якого починається шлях у науку. За високий науковий рівень доповідей студенти А. Ляшенко, Т. Сірик, О. Дядьків, Ю. Заяц, О. Фролова, Т. Демченкоо, Є. Дем’яненко, Є. Мирний одержали дипломи.

 

 

    Якість навчання студентів за спеціальністю «Економіка» в ХНТУСГ імені Петра Василенка підтверджується не лише в університетських аудиторіях, а й попитом з боку роботодавців,успішним працевлаштуванням випускників. 

    У листопаді 2016 р. відбулися зустрічі студентів старших курсів з представниками агробізнесу.  В.А. Ісламов, директор Ізюмського комбінату хлібопродуктів, який є філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», розповів студентам про свій досвід кар’єрного зростання, сучасні вимоги до працівників та підкреслив, що чотирма китами, на яких базується успішна робота підприємства є економіка, нові технології, якість продукції та кадри. Основними принципами діяльності всіх підрозділів підприємства є професійне прагнення до вдосконалення, розвитку та успішного росту. Тому невипадковою є увага керівництва підприємства до студентів та випускників ХНТУСГ ім. П.Василенка спеціальності «Економіка».

 

    Ще одна зустріч стосовно майбутнього працевлаштування студентів економічних спеціальностей відбулась з президентом агрокомпанії AgroGeneration Джоном Шморгуном. Чимало успішних випускників нашого університету вже працюють в АgroGeneration. Та компанії ще потрібні сучасні спеціалісти, адже щоденно перед нею постають різні економічні завдання.