КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


 

Маренич Т.Г.

Завідувач кафедри: МАРЕНИЧ Тетяна Григорівна,

 доктор економічних наук, професор

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, к. 307, 307А, 306 (3 поверх)

Телефон:(057) 7-164-158

e-mail: oblikua7@gmail.com


 

Кафедра обліку та аудиту створена в 1999 році і є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. З дня заснування до лютого 2014 р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН Амбросов Володимир Якович, з березня 2014 року по травень 2015 року – доктор економічних наук, професор Красноруцький Олексій Олександрович.

З червня 2015 року кафедру обліку та аудиту очолює доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна. Т.Г. Маренич є автором більше 250 публікацій, зокрема 11 монографій, 4 підручників, 9 навчальних посібників, 30 навчально-методичних рекомендацій. З 2010 року Т.Г. Маренич сертифікований член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Т.Г. Маренич є членом територіального відділення Методичної Ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України та НМК НМЦ «Аграрна освіта»  Міністерства аграрної політики та продовольства; членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 64.803.01 в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. З 2014 року Т.Г. Маренич – заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д64.832.02 в ХНТУСГ.

Т.Г. Маренич здійснює керівництво науковою роботою аспірантів і здобувачів. Під її керівництвом підготовлено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аудиту налічує 3 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 старших викладача, 2 асистента.

 

 

  

Майданович Петро Миколайович

д.е.н., доцент

Майданович Юлія Петрівна

д.е.н., доцент

  

Коломієць Наталія Опанасівна

к.е.н., доцент

 

Літвінов Анатолій Іванович

к.е.н., доцент

 

Луценко Олена Анатоліївна

к.е.н., доцент

 

 

Малій Олена Григоріївна

к.е.н., доцент

 

   

Поливана Людмила Анатоліївна

к.е.н., доцент

 

Рижикова Наталія Іванівна

к.е.н., доцент

Гіржева Ольга Миколаївна

к.е.н., доцент

   

Крутько Маргарита Анатоліївна

к.е.н., викладач

Бірченко Наталія Олександрівна

ст. викладач

 

  

Накісько Олександр Вікторович

к.е.н., ст. викладач

 

Даниленко Валерій Володимирович

асистент

Руденко Сергій Валентинович

асистент

   

 

На кафедрі викладаються 34 дисципліни, а саме: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Податкова система», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Статистика», «Страхування», «Облік в галузях народного господарства», «Інвестування», «Банківська справа», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік в суб’єктах малого підприємництва», «Управління витратами», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Організація обліку», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Комплексні системи автоматизації обліку», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті», «Актуальні питання бухгалтерського обліку», «Облік за міжнародними стандартами» та інші для студентів економічних та управлінських напрямів та спеціальностей підготовки. Для студентів навчально-наукових інститутів інженерно-технічних напрямів і спеціальностей викладачі кафедри проводять заняття по дисциплінах «Бухгалтерський облік та аудит», «Фінанси та кредит».

Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчально-дослідною роботою студентів, виробничою практикою, написанням дипломних магістерських робіт. Кафедра є випусковою для фахівців з обліку і аудиту. Під керівництвом викладачів кафедри обліку та аудиту студенти університету приймають активну участь в міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах та займають призові місця.

На кафедрі активно здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації. До кафедри щорічно прикріплюються 2-3 аспіранти та докторанти. За 2000-2015 рр. під керівництвом В.Я. Амбросова, Т.Г. Маренич, О.О. Красноруцького, А.І. Литвинова підготовлено 22 кандидата 4 доктори економічних наук.

Щорічно викладачами кафедри обліку та аудиту публікується понад 10 підручників, монографій, навчальних посібників, 60 статей у фахових виданнях. Викладачі кафедри активно приймають участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, щорічно кількість виступів на яких сягає близько 50.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на пошук шляхів зростання ефективності сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності агарної продукції й суб’єктів господарювання в сфері АПК. Наукові досягнення широко використовуються в сільськогосподарських підприємствах регіону при провадженні комплексної програми інвестиційно-інноваційного розвитку агропромислового комплексу Харківської області у 2011-2015 роках та на період до 2020 року. Д.е.н., пофесор Т.Г. Маренич, д.е.н., доцент Майданевич П.М., д.е.н., доцент Майданевич Ю.П., к.е.н., доцент Литвинов А.І. є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. Викладачі кафедри є членами редакційних колегій Вісника ХНТУСГ та інших фахових видань з економічних наук. Кафедра підтримує постійні творчі зв'язки з навчальними закладами Російської Федерації, США, країн Центральної та Східної Азії.

Кафедра обліку та аудиту тісно співпрацює з редакціями газети «Все про бухгалтерський облік», журналів «Бізнес», «Економіка АПК», «Агроінком». Сумісно з ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» ВКК «Баланс-Клуб» регулярно проводяться практичні семінари для головних бухгалтерів підприємств і організацій.

Викладачі кафедри є членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, пройшли підвищення кваліфікації за програмою Certified Agricultural Professional Accountant (САРА).

Значна увага приділяється виховній роботі. Викладачі кафедри є кураторами академічних студентських груп.