Характеристика спеціальності менеджмент організацій і адміністрування


В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами.

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій разних форм власності і господарювання.

Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування” надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» повинен вміти:

 1. проводити техніко-економічний аналіз роботи підприємства та його підрозділів;
 2. виявляти невикористанні резерви виробництва та визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок;
 3. проводити дослідження в області організації і управління виробничими системами, керування трудовими колективами;
 4. аналізувати, розробляти і вдосконалювати методи і базу соціально-економічного планування;
 5. володіти методами оперативно-виробничого планування;
 6. володіти сучасними методами логістики;
 7. здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості;
 8. володіти методами управлінського обліку;
 9. визначати взаємозалежність між показниками „витрати-обсяг продукції-прибуток”;
 10. розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план.
 11. удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки;
 12. проявляти в роботі раціоналізм;
 13. виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства;
 14. своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг;
 15. контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами;
 16. використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;
 17. здійснювати збір, систематизацією, обробку та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;
 18. аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань;
 19. узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень;
 20. організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

 

МІСЦЕ РОБОТИ

Спеціалісти за фахом "Менеджмент організацій" в державних та приватних структурах може обіймати посади:

 1.  керівника або провідного фахівця підприємств різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм, інвестиційних і фінансових компаній;
 2.  керівника або спеціаліста відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та аналітично-прогнозних лабораторій;
 3.  керівника або заступника керівника організації, підприємства, структурного підрозділу;
 4.  менеджера, консультанта з менеджменту;
 5. керівника та заступника керівника з економічних питань; 
 6.  керівника (завідувач, начальник, заступник) економічного, фінансового, юридичного, адміністративного, господарського, кадрів і трудових відносин, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, комерційного, рекламного відділу, бюро;
 7.  помічника керівника різних структурних підрозділів;
 8.  заступника начальника виробничого відділу;
 9.  менеджера зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань;
 10.  економіста із збуту, інженера з організації керування виробництвом;
 11.  фахівця з ефективності підприємництва;
 12.  експерта з умов праці; інструктора з праці;
 13.  профконсультанта;
 14.  експерта з дослідження товарного ринку;
 15.  молодшого наукового співробітника;
 16. методиста з економічної освіти;
 17.  асистента; викладача вищого навчального закладу;

Випускники кафедри успішно працюють на керівних посадах різного рівня малих та великих промислових, комерційних підприємств, науково-дослідних інститутах, торгових компаніях, банків та страхових компаній, а також у державному керівництві на рівні області та держави, успішно розвивають власний бізнес.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені Петра Василенка користуються авторитетом в державних, приватних і фінансово-кредитних установах України в основі якого є їх ґрунтовна підготовка.